structural yIqaw screw jawwI' Dogh

consists screw jawwI' Dogh 'elbogh Dalbogh, waw', screw naHlet, DuD tlhay ghoS 'ej bearings lift. mechanical chut lulajpu'bogh, nap, pagh oil. round DaqaSmoH start DeS, SIch grab pach Rotary yItungHa', qaH QaQ ratchet clearance, luch bevel mach yItungHa', qaH QaQ bevel gears, ngI'-lifting screw rotation, lifting chaq Hu'DI' loD tlhay 'ej pum, raD lifting.