chay' let ghor wab reduces reducer

wab reduce 'ej stability pre-requisite, laHlIj reducer qet ensure. luch stiffness luch dynamic load, vibration 'ej wab factors vIQoy lan chay' ngoQ, law' scholars qabDaj juH 'ej net Har: ngIlbe' chav. Qo'noS modification method, dynamic load speed fluctuations minimum, for the purpose of wab reduction pol je. tob ghoS 'e' vaQ method qaStaHvIS qeq.